กติกาการประกวดประเภทภาพถ่าย

เพื่อให้การส่งผลงานเข้าประกวดเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทาง PLAYBOY THAILAND กำหนดเงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวดดังต่อไปนี้

 1. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องได้รับการยืนยันตัวตนนางแบบอย่างถูกต้องผ่านระบบของ PLAYBOY THAILAND AWARDS และนางแบบจะต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป
 2. ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพในรูปแบบ Digital ที่ถ่ายด้วยกล้อง Digital สมาร์ทโฟนหรือกล้องบันทึกด้วยฟิล์มในกรณีที่ใช้กล้องบันทึกด้วยฟิล์มจะต้องนำฟิล์มไปสแกนเป็นไฟล์ภาพดิจิตอลความละเอียดสูงก่อนส่ง
 3. ไฟล์ภาพที่ส่งเป็นไฟล์ดิจิตอลในรูปแบบ JPEG เท่านั้น ขนาดของภาพ 1920x1280 หรือ 1280x1920 และขนาดไฟล์ไม่เกิน 5 MB ห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใดๆ
 4. ภาพที่ส่งเข้าประกวด ท่านสามารถใส่เครดิตในผลงานของท่านได้ โดยอาจจะเป็นลายน้ำหรือโลโก้เป็นเชิงสัญลักษณ์แต่ทั้งนี้เราไม่แนะนำการใส่เครดิตที่มีขนาดใหญ่เกินไป เพราะอาจจะมีผลต่อการรับชมผลงานและการให้คะแนนของกรรมการและสาธารณะ ทั้งนี้ ถ้ามีการเผยแพร่ผลงานของท่าน ผ่าน Media ของ PLAYBOY THAILAND ทาง PLAYBOY THAILAND จะใส่เครดิต ช่างภาพและนางแบบ ด้วยทุกครั้ง
 5. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องระบุ ชื่อ-นามสกุลจริง (ไทย-อังกฤษ) ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์อย่างครบถ้วนในใบสมัครที่กำหนดให้ ทั้งนี้ผู้จัดฯ จะยึดข้อมูลการสะกดชื่อ-นามสกุล (ไทย-อังกฤษ) ตามที่ผู้สมัครแต่ละคนระบุมาในการสมัคร สำหรับใช้ในกรณีที่ภาพได้รับการคัดเลือกและจัดพิมพ์ในเอกสาร ใบ Certificate และงานแสดงต่างๆ
 6. ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ภาพถ่ายนั้นๆด้วย ตนเองห้ามทำซ้ำดัดแปลงเลียนแบบภาพถ่ายของบุคคลอื่นๆ หรือนำภาพถ่ายของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดต้องรับรองว่าภาพถ่ายที่ถูกส่งเข้าประกวดนั้นเป็นภาพถ่ายที่ตนเองเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวทั้งนี้หากมีบุคคลที่สามกล่าวอ้างว่าภาพถ่ายที่ผู้ส่งภาพเข้าประกวดได้ส่งเข้าประกวดนั้นมีการละเมิดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายและค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว โดยที่ผู้ที่จัดการประกวดฯจะไม่รับผิดชอบใดๆต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น และจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการประกวดทันที
 7. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องตั้งชื่ออัลบั้มภาพถ่าย หรือ วีดีโอ รวมถึงบรรยายแนวความคิดของการถ่ายอัลบั้มนั้น หากอัลบั้มใดข้อมูลไม่ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิ์การส่งเข้าประกวด
 8. ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพที่จับองค์ประกอบของภาพที่ปรากฏในขณะที่กดชัตเตอร์จริง ต้องสื่อหรือบ่งบอกถึงความเซ็กซี่ในแบบเรือนร่างท่าทางเสื้อผ้าที่สวมใส่ (ชุดบิกินี่ ชุดชั้นใน ชุดสูท เฟอ แจ็คเก็ต) หรือภาพ fine art ของผู้หญิงแบบไม่จำกัดไอเดียและอุปกรณ์การถ่ายภาพ กรอบความเซ็กซี่ของภาพต้องไม่ผิดกฎหมายและศีลธรรมเมื่อไปเผยแผ่ในสื่อต่างๆ ของ PLAYBOY THIALAND ภาพที่ได้ไม่สามารถเพิ่มเติมหรือลบองค์ประกอบของภาพ ภายหลังจากการชัตเตอร์แล้ว แต่สามารถตัดบางส่วนของภาพได้(Crop)รวมถึงสามารถปรับสีตกแต่งแก้ไขในด้านเทคนิคการลบริ้วรอยต่างๆบนภาพฝุ่นหรือรอยสกปรกต่างๆเพื่อให้ภาพมีคุณภาพดีขึ้นแต่ทั้งนี้ภาพจะยังต้องดูเป็นธรรมชาติเหมือนภาพถ่ายปกติทั้งนี้ความสวยงามต่างๆหลังการแต่งภาพให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน
 9. ผู้เข้าประกวดแต่ละคนสามารถส่งผลงานภาพถ่ายได้ทุกหัวข้อๆ หัวข้อละหลายอัลบัม โดยแต่ละอัลบั้มภาพจะต้องไม่เกิน 30 ภาพ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 15 ภาพ โดยห้ามมิให้ส่งภาพเดียวกัน หรือภาพที่มีองค์ประกอบใกล้เคียงกันเกินไป กับที่ส่งแล้วในอัลบั้มเดียวกัน หรือในหัวข้อเดียวกัน หรือซ้ำกันอีกในหัวข้ออื่น และแต่ละคนมีสิทธิ์รับรางวัลได้มากกว่า 1 รางวัลในแต่ละหมวด และ สามารถได้รับรางวัลพร้อมกันหลายๆหมวดได้
 10. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นใด ทั้งนี้ภาพถ่ายดังกล่าวหมายรวมถึงภาพที่ถ่ายในองค์ประกอบที่ใกล้เคียงกันเช่นการถ่ายภาพในครั้งเดียวกันหลายภาพ การเปลี่ยนองค์ประกอบของภาพเพียงเล็กน้อย การเปลี่ยนภาพจากภาพสีเป็นภาพขาวดำ การคร็อปภาพใหม่หรือภาพถ่ายที่ถ่ายในองค์ประกอบเดียวกันกับผู้อื่นที่เคยได้รับรางวัลมาแล้วไม่ว่าจากเวทีใดๆ ทั้งนี้ให้ถือเป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน
 11. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องไม่ส่งภาพที่ส่งขายอยู่ในคลังภาพ (Stock Photo) ไม่ว่าในประเทศไทยหรือต่างประเทศ
 12. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดต้องรักษาภาพต้นฉบับไว้ ในกรณีที่คณะกรรมการตัดสินภาพมีข้อสงสัยสามารถเรียกให้ผู้เข้าร่วมประกวดแสดงภาพต้นฉบับได้
 13. คณะผู้จัดงานมีสิทธิ์คัดเลือกภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเพื่อนำไปจัดแสดงในที่ต่างๆ และมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานในสูจิบัตร และเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้งสารสนเทศ Social Media ทุกประเภท ของทาง PLAYBOY THAILAND
 14. ลิขสิทธิ์ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะเป็นของผู้ถ่ายภาพหรือผู้ส่งเข้าประกวด แต่ทั้งนี้ผลงานที่ส่งเข้าประกวด PLAYBOY AWARDS ผลงานนั้น ๆ จะถือว่าผู้ถ่ายภาพ หรือผู้ส่งเข้าประกวดให้สิทธิ์ PLAYBOY THAILANDในการนำไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์และนำไปใช้ในการโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้ในทุกช่องทาง รวมถึงการนำไปใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ที่สนับสนุนโครงการ PLAYBOY AWARDS โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และไม่จำกัดระยะเวลาในการใช้ภาพ หรือแสดงภาพนั้นๆ
 15. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กติกาการประกวดประเภทวิดีโอ

 1. บันทึกไฟล์ภาพและเสียงเป็นนามสกุล .MP4 ความละเอียด ขนาด 720 P ขึ้นไป
 2. คลิปวีดีโอความยาวไม่เกิน 2 นาที
 3. ไม่จำกัดอุปกรณ์และเทคนิคการถ่ายทำ อาทิ กล้องโทรศัพท์มือถือ Smartphone กล้องถ่ายรูป กล้องวิดีโอ ฯลฯ
 4. ผู้ประกวด 1 ท่าน สามารถส่งคลิปวีดีโอเข้าร่วมประกวดได้มากกว่า 1 คลิป
 5. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด สามารถนำเสนอคลิปวีดีโอได้ โดยไม่จำกัดไอเดีย ทั้งการถ่ายทำ และตัดต่อ
 6. เนื้อหา ภาพและเสียงของวีดีโอ ต้องไม่เข้าข่ายอนาจาร สื่อถึงความรุนแรงหรือกดขี่ทางเพศ
 7. เนื้อหาทั้งภาพและเสียงต้องไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น โดยผู้ส่งผลงานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบหากเกิดกรณีกระทำผิดกฎหมาย

เงื่อนไขการประกวด

 1. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ผู้สมัครเป็นผู้สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ด้วยตนเอง, ไม่เคยได้รับรางวัลใดมาก่อน และเป็นผลงานที่ไม่ได้มีการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิ์ใดๆ ของบุคคลอื่น ทั้งภาพและเสียง หากพบว่ามีการลอกเลียนหรือดัดแปลงหรือละเมิด ลิขสิทธิ์ ผู้สมัครเข้าประกวดจะถูกตัดสิทธิ์จากการประกวดและต้องเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎหมาย โดยไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับผู้จัดการประกวดทั้งสิ้น
 2. ผู้ส่งผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของเนื้อหาหรือเสียงหรืออื่นใดที่อยู่ในภาพหรือ คลิปวีดีโอทั้งหมด
 3. ภาพและคลิปวิดีโอที่ส่งประกวด ต้องไม่เห็นอวัยวะต่างๆที่สื่อออกมาในลักษณะลามกอนาจาร ไม่พาดพิงเรื่องการเมือง ไม่ลบหลู่ต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคำ ที่เป็นการดูถูกดูหมิ่น เสียดสี และก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม ตลอดจนไม่ขัดต่อกฎหมาย ของไทย ขนบธรรมเนียม ประพณี ศีลธรรม จริยธรรม หรือหลักศาสนาใด
 4. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดยินดีและอนุญาตให้ PLAYBOY THIALAND มีสิทธิ์ในการเผยแพร่ภาพถ่าย หรือคลิปวีดีโอที่ส่งเข้าร่วมประกวดไปเผยแพร่ต่อใน ช่องทางอื่นๆ ได้โดยไม่จำกัดสิทธิ์ใดๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมต่างๆต่อไปในอนาคต  ตลอดจนมีสิทธิ์นำผลงานไปจัดแสดงนิทรรศการ จัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่ายนั้นๆ  แต่ลิขสิทธิ์ภาพถ่ายทุกภาพ ยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์ และจะระบุชื่อเจ้าของผลงานให้ทุกครั้งที่นำภาพถ่ายไปใช้
 5. ผู้ส่งผลงานทุกคนต้องปฏิบัติตามกติกาการสมัคร และเงื่อนไขของการประกวดทุกประการ ทั้งนี้หากเกิดปัญหา/ความเสียหายใดๆ จะไม่เรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ทั้งสิ้นจากผู้จัดๆ
 6. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดยินดีและอนุญาตให้ PLAYBOY THIALAND มีสิทธิ์ในการเผยแพร่ภาพถ่าย หรือคลิปวีดีโอที่ส่งเข้าร่วมประกวดไปเผยแพร่ต่อใน ช่องทางอื่นๆ ได้โดยไม่จำกัดสิทธิ์ใดๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมต่างๆต่อไปในอนาคต ตลอดจนมีสิทธิ์นำผลงานไปจัดแสดงนิทรรศการ จัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่ายนั้นๆ แต่ลิขสิทธิ์ภาพถ่ายทุกภาพ ยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์ และจะระบุชื่อเจ้าของผลงานให้ทุกครั้งที่นำภาพถ่ายไปใช้
 7. ผู้ส่งผลงานทุกคนต้องปฏิบัติตามกติกาการสมัคร และเงื่อนไขของการประกวดทุกประการ ทั้งนี้หากเกิดปัญหา/ความเสียหายใดๆ จะไม่เรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ทั้งสิ้นจากผู้จัดๆ
 8. ผู้ส่งผลงานที่ได้รับรางวัล จะต้องนำหลักฐานมาเพื่อรับรางวัลตามที่คณะกรรมการกำหนด เงินรางวัลที่ได้รับ จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และหักค่าธรรมเนียมการโอนผ่านธนาคาร (กรณีมีการโอนผ่านธนาคาร)
 9. กรณีส่งเอกสาร / หลักฐานและอื่นๆ ตามที่กำหนด มาไม่ครบถ้วนผู้จัดฯขอตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วม ประกวดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
 10. กรณีที่ภาพหรือคลิปวีดีโอมีเนื้อหาหรืออื่นๆที่ไม่เหมาะสม คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ พิจารณาตัดสินคัดเลือกคลิปวีดีโอเพื่อรับรางวัล
 11. ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจพบ หรือทราบในภายหลังว่าผู้เข้ารอบหรือผู้ได้รับรางวัลไม่ปฏิบัติตาม กติกา เงื่อนไข ปกปิดข้อเท็จจริง หรือมีการแอบอ้าง ลอกเลียนแบบผลงานของผู้อื่น คณะกรรมการ สามารถตัดสิทธิ์ผู้เข้ารอบออกจากการประกวด ผู้เข้ารอบ / ผู้ได้รับรางวัล ไม่มีสิทธิ์เรียกค่าเสียหาย ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น และทางโครงการสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย เรียกคืนรางวัล และดำเนิน การทางกฎหมายกับผู้เข้ารอบหรือผู้ได้รับรางวัลได้
 12. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติเด็ดขาด