PLAYBOY Awards ปี 2019


ทำเนียบผู้ชนะรางวัล

รูปภาพ : หมวด

อมาตย์ นิมิตภาคย์ (ใหญ่)
ไม่ได้เลือกภาพประทับใจ
   
   
   
   
   
ปราโมทย์ ปาทาน (โอ๊ต)
ไม่ได้เลือกภาพประทับใจ
   
   
   
   
   
นิวัติ กองเพียร (เกจินู๊ด)
ไม่ได้เลือกภาพประทับใจ
   
   
   
   
   
อมาตย์ นิมิตภาคย์ (ใหญ่)
ไม่ได้เลือกนางแบบโดนใจ
ปราโมทย์ ปาทาน (โอ๊ต)
ไม่ได้เลือกนางแบบโดนใจ
นิวัติ กองเพียร (เกจินู๊ด)
ไม่ได้เลือกนางแบบโดนใจ