PLAYBOY Awards ปี 2020


ทำเนียบผู้ชนะรางวัล

รูปภาพ : หมวด

อมาตย์ นิมิตภาคย์ (ใหญ่)
ไม่ได้เลือกภาพประทับใจ
   
   
   
   
   
ธีรพงศ์ เหลียวรักวงศ์ (บี๋)
ไม่ได้เลือกภาพประทับใจ
   
   
   
   
   
ปราโมทย์ ปาทาน (โอ๊ต)
ไม่ได้เลือกภาพประทับใจ
   
   
   
   
   
ผศ.สุรพงษ์ เอี่ยมพิชัยฤทธิ์ (ปู่)
ไม่ได้เลือกภาพประทับใจ
   
   
   
   
   
ธีรพงศ์ เหลียวรักวงศ์ (บี๋)
ไม่ได้เลือกนางแบบโดนใจ